Dental-Med

Iessco Environmental
Group Ltd Poland

30 - 003 Kraków
ul. Śląska 6/3, Polska

tel/fax (0048 12) 633 11 11

e-mail: ieg@iessco.eu

25337

Ochrona środowiska

IESSCO jest firmą z dużym doświadczeniem w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. Już od 27 lat jesteśmy partnerem w rozwiązywaniu wielu problemów gospodarki odpadami. Zajmujemy się kompleksową obsługą zarówno zakładów przemysłowych, jak i indywidualnych podmiotów. Świadczymy usługi w pełnym zakresie wynikającym z wymogów prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach, prawa wodnego i innych, aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego.

Współpracujemy z kadrą wysokiej klasy specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, zajmujących się na co dzień działalnością projektową, badawczą oraz pomiarową, a dzięki szerokiej współpracy z renomowanymi firmami z całego świata nasze produkty spełniają wymogi standardów światowych.


ODPADY

Aktualnie specjalizujemy się w szeroko pojętych problemach związanych z termiczną przeróbką odpadów. Proponujemy Państwu współpracę w zakresie doboru systemu i urządzeń zastosowanych w nowoczesnych technologiach przeróbki odpadów. Świadczymy także usługi w zakresie konstruowania nowych i modernizacji istniejących zakładów zajmujących się gospodarka odpadową.
Przykładem działania IESSCO w zakresie unieszkodliwiania odpadów jest wspólne opracowanie przez IESSCO i ZD - Projekt, Zakładu termicznej przeróbki odpadów komunalnych metodą gazyfikacji dla miasta Konin.


POWIETRZE

Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na problemy ochrony środowiska przyrodniczego, a jednym z bardziej istotnych problemów jest ochrona powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenie powietrza następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę, albo też powodować inne szkody w środowisku.

Wśród zanieczyszczeń powietrza wyróżnia się:

  • zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego jak pyły i gazy.
  • zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego, czyli zanieczyszczenia powstałe na skutek pożarów lasów, procesów rozkładu materii organicznej czy wybuchów wulkanów

WODA

Firma IESSCO oferuje prowadzenie pełnej obsługi zakładów w zakresie:

  • projektowania, budowy i rozruchu instalacji do oczyszczania powietrza
  • opracowania nowych technologii w zakresie ochrony powietrza
  • fachowego doradztwa w zakresie doboru instalacji właściwej pod względem zarówno technicznym jaki i ekonomicznym

Wszystkie inwestycje prowadzone przez firmę IESSCO objęte są kompleksową obsługą serwisową zarówno w trakcie budowy jak i samej eksploatacji urządzeń.

Człowiek używa wody w celach spożywczych i gospodarczych, w przemyśle i energetyce, jest ona więc niezastąpionym dobrem, o które należy dbać. Odpowiedzialność za dobrze funkcjonujący obieg wody w przyrodzie stała się zatem wyznacznikiem dla naszej firmy. Analizując informacje dotyczące poborów wody, jej zużycia i ilości zrzucanych ścieków uzyskaliśmy obraz istniejącego stanu gospodarki wodno - ściekowej, a dzięki temu mogliśmy określić obszar działania naszej firmy w tej dziedzinie. Ze względu na bardzo szeroki zakres zastosowania wody w wielu gałęziach gospodarki, istnieje konieczność stosowania bardzo wielu procesów i metod prowadzących do otrzymania oraz odzyskania wody odpowiedniej jakości.

Do procesów tych należą:

  • proces uzdatniania wody
  • proces oczyszczania ścieków

Różny skład i właściwości wód pochodzących z naturalnych źródeł oraz niejednakowe wymagania co do ich jakości ze strony użytkowników sprawiają że istnieje konieczność stosowania bardzo wielu metod uzdatniania wody. Wielkie znaczenie w codziennym życiu ma również oczyszczanie ścieków pochodzących zarówno z prywatnych gospodarstw domowych, jak i przemysłu.
Firma IESSCO zdając sobie sprawę z faktu, iż pogłębiający się deficyt wody sprawia, że jej odzyskiwanie stanowi niezwykle istotny element troski o środowisko naturalne oferuje Państwu szereg różnorodnych innowacyjnych technologii służących poprawie stanu jakości wody. Stały rozwój naszych produktów udostępnia Państwu nowoczesne technologie oczyszczania ścieków przemysłowych, komunalnych oraz deszczowych, a także stacji uzdatniania wody.
Do profilu naszej firmy należy przede wszystkim realizacja instalacji ściekowych oraz instalacji uzdatniania wody. w obu tych przypadkach udzielamy także fachowych porad oraz służymy pomocą w zakresie przygotowania inwestycji zarówno od strony ekonomicznej jak i technicznej.

Firma IESSCO oferuje szeroką gamę rozwiązań dotyczących problemu odprowadzania i utylizacji ścieków, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby dużych zakładów przemysłowych jak też indywidualnych klientów.